back to Top Page Japanese/English
Vol.64 No.1 contents
download PDF Full Text of PDF (519K)
Article in Japanese

- Review Article -

EOSINOPHILIC CHRONIC RHINOSINUSITIS

Shigeharu Fujieda1), Masafumi Sakashita1), Takahiro Tokunaga1), Mitsuhiro Okano2), Takenori Haruna2), Mamoru Yoshikawa3), Nobuyoshi Ohtori4), Daiya Asaka4), Shinichi Haruna5), Tsuguhisa Nakayama5), Junichi Ishitoya6), Yasunori Sakuma6), Katsuhiro Hirakawa7), Sachio Takeno7), Tetsuo Himi8), Nobuhiko Seki8), Yukiko Iino9), Naohiro Yoshida9), Masayoshi Kobayashi10), Hiroshi Sakaida10), Kenji Kondo11), Tatsuya Yamasoba11), Takaki Miwa12), Kanako Yamada12), Ryo Kawata13), Tetsuya Terada13), Hideyuki Kawauchi14), Ichiro Morikura14), Katsuhisa Ikeda15), Junko Murata15), Hiroki Ikeda16), Emiko Noguchi17), Mayumi Tamari18), Tomomitsu Hirota18), Yoshimasa Imoto1), Tetsuji Takabayashi1), Kaori Tomita1), Takahiro Ninomiya1), Taiyo Morikawa1) and Mitsuyoshi Urashima19)
1)Department of Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery, University of Fukui
2)Department of Otolaryngology Head & Neck Surgery, Okayama University Graduate School of Medicine
3)Department of Otorhinolaryngology, Toho University
4)Department of Otorhinolaryngology, Jikei University School of Medicine
5)Department of Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery, Dokkyo Medical University
6)Department of Otorhinolaryngology, Yokohama City Medical Center
7)Department of Otorhinolaryngology-Head & Neck Surgery, Hiroshima University
8)Department of Otolaryngology, Sapporo Medical University
9)Department of Otolaryngology, Jichi Medical University Saitama Medical Center
10)Department of Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery, Mie University Graduate School of Medicine
11)Department of Otolaryngology, University of Tokyo
12)Department of Otorhinolaryngology, Kanazawa Medical University
13)Department of Otolaryngology Head & Neck Surgery, Osaka Medical College
14)Department of Otorhinolaryngology, Shimane University
15)Department of Otorhinolaryngology, Juntendo University
16)Department of Otorhinolaryngology, Japanese Red Cross Society, Wakayama Medical Center
17)Department of Medical Genetics, University of Tsukuba
18)Laboratory for Respiratory Diseases. Center for Genomic Medicine, Institute of Physical and Chemical Research (RIKEN)
19)Division of Molecular Epidemiology, Jikei University School of Medicine

key words: eosinophilic chronic rhinosinusitis, JESREC Study, refractory chronic rhinosinusitis

Jpn. J. Allergol., 64 (1): 38-45, 2015

JAPANESE SOCIETY OF ALLERGOLOGY
Copyright © JAPANESE SOCIETY OF ALLERGOLOGY All rights reserved.